ΑΔΕΙΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρία λειτουργεί με πιστοποιημένα σύστηματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης...

Πρότυπο ISO 9001:2000  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004

περισσότερα...

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 5m<sup>3</sup>  (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 5m3 (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

όλες οι πωλήσεις...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και η εκπαίδευση των εργαζομένων – στελεχών της εταιρείας CRETA ECO PHOENIX A.E. στο πλαίσιο του...

περισσότερα...

 

creta eco phoenix α.ε.

ΒΙΟ.ΠΑ. Νέας Αλικαρνασσού
Θέση «Ξεραπηδιές»
71 601 Ηράκλειο Κρήτης
Email: info@cretaeco.gr

άδειες - βεβαιώσεις

άδειες - βεβαιώσεις

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και για την κάλυψη όλων των Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων που άπτονται των εργασιών της, η εταιρία παρακολουθεί συστηματικά και ενημερώνεται για τις πάσης φύσης αλλαγές σε επίπεδο Νομοθεσίας.

Επίσης  η εταιρία λειτουργεί με πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000  καθώς και με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004. Στη λίστα που ακολουθεί αναγράφονται όλες οι ισχύουσες άδειες που κατέχει η εταιρία, τα πιστοποιητικά ποιότητας και τα διπλώματα.

Βάση των υφιστάμενων αδειών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών η CRETA ECO PHOENIX εκδίδει βεβαιώσεις με τις ποσότητες και το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχειρίστηκε από τους συνεργάτες της. Οι βεβαιώσεις διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εγγραφή στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (Αριθμός Εγγραφής 0024)
Αριθμός απόφασης: 117565/630/23/10/2009
Επιβλέπουσα αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ – Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Αριθμός απόφασης: Φ1122/2229/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2009/14/05/2009
Επιβλέπουσα αρχή: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, Τμήμα Α

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Αριθμός απόφασης: 3847/11/06/2009
Επιβλέπουσα αρχή: Περιφέρεια Κρήτης – Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Άδεια διαχείρισης (συλλογή-μεταφορά) στερεών αποβλήτων μη επικινδύνων, ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Αριθμός απόφασης: 9201/19/10/2009
Επιβλέπουσα αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας – Διεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος

Άδεια συλλογής και μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
Αριθμός απόφασης: 116520/01/04/2009
Επιβλέπουσα αρχή: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περ/κου Σχεδιασμού Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

ISO 9001:2008 Αποκομιδή στερεών αποβλήτων (οικιακών και συναφών απορριμμάτων) – Αποκομιδή και μεταφορά στερεών αποβλήτων ανακύκλωσης (γυαλί, χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, ΑΗΗΕ, λαμπτήρες φθορισμού, συσσωρευτές) και χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων
Αριθμός απόφασης: 1143
Επιβλέπουσα αρχή: QS QUALITY SERVICE

ISO 14001:2004 Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή στερεών αποβλήτων, εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών
Αριθμός απόφασης: 6139
Επιβλέπουσα αρχή: QS QUALITY SERVICE

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Κάδος Υποδοχής απορριμμάτων 14μ³.
Αριθμός απόφασης: 1004781
Επιβλέπουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Κάδοι Υποδοχής Απορριμμάτων.
Αριθμός απόφασης: 6001844
Επιβλέπουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ